Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Бяла Горска сертификация Списък за ползване на дървесина през 2020година Списък ползване на дървесина.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализ за резултатите от проведения за 2019год.мониторинг в ГТ управлявани от ТП„ДГС Бяла“ резюме анализ мониторинг 2019.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Доклад за горите с ВКС на територията на ТП ДГС Бяла Доклад за горите с ВКС на територията на ТП ДГС Бяла.PDF
ДГС Бяла 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Бяла.doc
ДГС Бяла 27.08.2019 Ценоразпис Ценоразписи Ценоразписи ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Доклад за Гори с висока консервационна стойност на ТП "ДГС Бяла" Доклад ГВКС ТП ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Доклад гори с висока консервационна стойност на територията на ТП „ДГС Бяла“ Доклад ГВКС ДГС Бяла+заплахи+ГФС.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Политика на ТП "ДГС Бяла" срещу корупцията и сродни на нея явления Политика на ТП ДГС Бяла срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите Декларация.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставени от ДГС Бяла списък екосистемни услуги ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2018г. на територията на ТП ДГС Бяла анализ външни ефекти дгс Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Списък планирано ползване 2018г. Списък планирано ползване 2018.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на ГСП РЕЗЮМЕ НА ГСП1.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализа на мониторинга Р Е З Ю М Е.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП "ДГС Бяла" Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Вътрешни правила на ТП "ДГС Бяла" за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция ТП ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове ДГС Бяла Вътрешни правила за разрешаване на спорове вТП ДГС Бяла.pdf