Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
14534 ДГС Бяла 13.12.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на течни горива ,чрез електронни карти за безналично плащане за моторни превозни средства и техника на ТП "Държавно горско стопанство Бяла" Виж пълна информация
Процедура № 14534 на ДГС Бяла от 13.12.2016 е прекратена!
14523 ДГС Бяла 09.12.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване ,включващо профилактика,ремонт,осигуряване на резервни части за МПС стопанисвани от ТП ДГС "Бяла" Виж пълна информация
Процедура № 14523 на ДГС Бяла от 09.12.2016 е прекратена!
14582 ДГС Бяла 09.12.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства на ТП ДГС Бяла Виж пълна информация
14520 ДГС Бяла 11.11.2016 16.11.2016 166 0 Лесокултурни мероприятия 13,886.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Частична подготовка на почвата Виж пълна информация
14511 ДГС Бяла 28.10.2016 03.11.2016 1623 тп Продажба на стояща дървесина корен 73,823.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на територията на „ДГС Бяла”-гр. Бяла Виж пълна информация
14496 ДГС Бяла 17.10.2016 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховка „Живот и злополука” Виж пълна информация
14497 ДГС Бяла 17.10.2016 0 0 Обществени поръчки / Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховка "Пожар и други опасности" Виж пълна информация
14469 ДГС Бяла 27.09.2016 03.10.2016 165 0 Лесокултурни мероприятия 14,630.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирано отваряне на дупки с тракторен свредел /ямокопател/ 60/60/60см Виж пълна информация
14470 ДГС Бяла 27.09.2016 03.10.2016 1621, 1622 цр , мжд , ак , кгбр , бл , гбр , кл , глд , пбрс Продажба на стояща дървесина корен 107,935.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен МФ Виж пълна информация
14471 ДГС Бяла 27.09.2016 03.10.2016 1620 срлп , мжд , гбр , цр , пкл , лдб,кгбр,кдб, здб Продажба на стояща дървесина корен 68,933.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14453 ДГС Бяла 01.09.2016 07.09.2016 164 Лесокултурни мероприятия 10,080.00 лв. без ДДС
Предмет: механизирано отглеждане на горскоплодни и направа на нови минерализовани ивици Виж пълна информация
14440 ДГС Бяла 29.08.2016 01.09.2016 Лесокултурни мероприятия 6,664.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирано отглеждане на междуредия на тополови култури Виж пълна информация
14400 ДГС Бяла 22.07.2016 27.07.2016 1616, 1617, 1618 цр, бл, кгбр,срлп, здб, лдб, кдб,мжд, пкл, дж, ак, айл Добив на дървесина 64,131.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина Виж пълна информация
14322 ДГС Бяла 17.06.2016 22.06.2016 1615, 1616, 1617, 1618, 1619 цр,тп, бл, кгбр,срлп, здб, лдб, кдб,мжд, пкл, дж, ак, айл Добив на дървесина 101,216.40 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина Виж пълна информация
14326 ДГС Бяла 17.06.2016 21.06.2016 162 0 Лесокултурни мероприятия 28,754.00 лв. без ДДС
Предмет: ПЪЛНА МЕХАНИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА В ТОПОЛОВИ СЕЧИЩА Виж пълна информация
14323 ДГС Бяла 14.06.2016 17.06.2016 1616, 1617,1618,1619 цр,тп,бл,кгбр,срлп,здб,мжд,пкл,кдб,ак,айл,мк,лс Продажба на дървесина 348,307.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
14261 ДГС Бяла 21.04.2016 28.04.2016 1611 , 1612 , 1613 , 1614 срлп ,чб, тп, мжд , гбр , цр , пкл , пбрс , яв , бб , лдб,ак, здб Продажба на стояща дървесина корен 342,279.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14193 ДГС Бяла 18.04.2016 18.05.2016 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на поземлени имоти -частна държавна собственост Виж пълна информация
14226 ДГС Бяла 30.03.2016 05.04.2016 1610 тп Продажба на стояща дървесина корен 127,256.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на територията на „ДГС Бяла”-гр. Бяла Виж пълна информация
14137 ДГС Бяла 15.02.2016 18.02.2016 161 0 Лесокултурни мероприятия 51,772.00 лв. без ДДС
Предмет: Пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване :почистване на площи,изкореняване на пъни от топола,избутване на изкоренени пъни/раздробяване на пъни с ротор/риголване,подравняване след риголване Виж пълна информация