Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15670 ДГС Бяла 15.02.2019 22.02.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство „Бяла” - гр. Бяла, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово Виж пълна информация
15624 ДГС Бяла 30.01.2019 30.01.2019 1905МТ ак Добив на дървесина 27,871.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
15625 ДГС Бяла 30.01.2019 30.01.2019 1906 МТ, 1907МТ ссрлп, здб,мжд,пкл,чб,бл, кгбр Добив на дървесина 68,437.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
15620 ДГС Бяла 23.01.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на специализирана боя и спрей за дейностите по маркиране и дърводобив на ТП ДГС Бяла - гр. Бяла Виж пълна информация
15616 ДГС Бяла 15.01.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП - ДП Габрово,ТП ДГС Бяла,със застраховка „Гражданска отговорност“ за 2019 година. Виж пълна информация
15561 ДГС Бяла 19.12.2018 19.12.2018 1901 МТ, 1902МТ, 1903МТ, 1904МТ, 1905МТ ак,айл, пкл, срлп,мжд,цр,глд Добив на дървесина 127,105.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
15562 ДГС Бяла 19.12.2018 19.12.2018 1906 МТ, 1907МТ срлп, здб,мжд,пкл,чб,бл, кгбр Добив на дървесина 67,582.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
15504 ДГС Бяла 02.11.2018 183 Лесокултурни мероприятия 11,690.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Открит конкурс за възлагане на дейността – механизирана подготовка на почвата за залесяване- отваряне на дупки 60/60/60 с тракторен свредел Виж пълна информация
15442 ДГС Бяла 15.08.2018 1818 ак Продажба на стояща дървесина корен 87,137.00 лв. без ДДС
Предмет: Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейностите добив, представляващ добив, товарене, транспортиране и разтоварване на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Бяла ”, СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 1818 Виж пълна информация
15376 ДГС Бяла 22.06.2018 22.06.2018 1813 тп Продажба на стояща дървесина корен 140,067.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на територията на „ДГС Бяла”-гр. Бяла Виж пълна информация
15336 ДГС Бяла 29.05.2018 Търгове по Закона за държавна собственост 920.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на 8 бр. движими вещи, представляващи транспортни средства - мотоциклети Виж пълна информация
15314 ДГС Бяла 11.05.2018 1810,1811,1812 цр,бл,кгбр, ак,мжд,лдб,здб,срлп,гбр Добив на дървесина 84,842.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
15262 ДГС Бяла 30.03.2018 182 Лесокултурни мероприятия 28,540.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирано отглеждане на горски /тополови/ култури Виж пълна информация
15257 ДГС Бяла 16.03.2018 181 0 Лесокултурни мероприятия 73,952.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване :почистване на площи,изкореняване на пъни от топола,избутване на изкоренени пъни/раздробяване на пъни с ротор/риголване/дълбочинна обработка с горска фреза/,подравняване след риголване и подпомагане на естественото възобновяване Виж пълна информация
15202 ДГС Бяла 02.03.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване, включващо– профилактика , ремонт (Основен и текущ), осигуряване резервни части на 17 (седемнадесет) броя Моторни Превозни Средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП–гр. Габрово, стопанисвани от ТП „ДГС Бяла”–гр. Бяла за срок от 12 (дванадесет) календарни месеца Виж пълна информация
15215 ДГС Бяла 20.02.2018 20.02.2018 1807, 1808, 1809 срлп,чб,гбр,мжд,лдб,цр,здб,кгбр,ак,мх Добив на дървесина 172,004.70 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
15221 ДГС Бяла 20.02.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя и спрей, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП "ДГС Бяла" гр. Бяла при СЦДП ДП гр. Габрово Виж пълна информация
15112 ДГС Бяла 18.12.2017 18.12.2017 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806 тп, ак, мжд, кгбр Продажба на стояща дървесина корен 439,771.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15069 ДГС Бяла 03.11.2017 174 Лесокултурни мероприятия 11,655.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата - отваряне на дупки 60/60/60 с тракторен свредел Виж пълна информация
15057 ДГС Бяла 23.10.2017 23.10.2017 1730 срлп,гбр,здб Продажба на дървесина 43,390.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация