Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16582 ДГС Бяла 29.10.2020 29.10.2020 203 0 Лесокултурни мероприятия 12,520.00 лв. без ДДС
Предмет: Изкопаване на дупки 60/60 с тракторен свредел Виж пълна информация
16470 ДГС Бяла 26.08.2020 26.08.2020 202 0 Лесокултурни мероприятия 109,790.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирана подготовка на почвата за залесяване на 342 дка в подотдели 1м, 2д, 8т, 9з, 9ж, 9-1, 11б, 11-1, 149л, 149у, 165к, 165м, 169-2 от Обект № 202 от държавните горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Бяла“ Виж пълна информация
16265 ДГС Бяла 27.04.2020 Лесокултурни мероприятия 32,035.95 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирано отглеждане на горски /дисковане междуредия на тополови /култури и дисковане на минерализовани ивици в Обект 201 в горските територии на ТП „ДГС“Бяла“ Виж пълна информация
16104 ДГС Бяла 25.02.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване ,включващо профилактика ,ремонт/основен и текущ/осигуряване на резервни части на 16 бр. МПС Виж пълна информация
16126 ДГС Бяла 25.02.2020 Процедури по ЗЛОД 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства за нуждите на ТП ДГС Бяла - Бяла" Виж пълна информация
16102 ДГС Бяла 29.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебни моторни превозни средства на СЦДП-ДП -Габрово,ТП ДГС Бяла Виж пълна информация
16103 ДГС Бяла 29.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя и спрей за маркиране за нуждите на ТП ДГС Бяла Виж пълна информация
16033 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2001 МТ ак,гбр,пкл Добив на дървесина 74,219.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16034 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2002 МТ ак,срлп,здб,яв,цр,пяс Добив на дървесина 74,897.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16035 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2003МТ ак,пбрс,пяс,мжд Добив на дървесина 54,767.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
16036 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2004, 2005, 2006 срлп, здб,мжд,кгбр,цр,бл, пяс, яв,ак Добив на дървесина 173,432.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16037 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2007 срлп,бл,ак,кгбр,цр,мжд Добив на дървесина 22,594.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
15991 ДГС Бяла 22.11.2019 193 Лесокултурни мероприятия 12,768.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата в ГТ държавна собственост на "СЦДП" ДП - ТП "ДГС Бяла" Виж пълна информация
15874 ДГС Бяла 14.08.2019 14.08.2019 1912, 1913 ак,айл, тп, мжд,чор, брс,глд Добив на дървесина 49,886.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
15875 ДГС Бяла 14.08.2019 14.08.2019 1914 ак Добив на дървесина 107,364.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
15850 ДГС Бяла 10.07.2019 Лесокултурни мероприятия 66,985.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана пълна подготовка на почвата Виж пълна информация
15724 ДГС Бяла 12.04.2019 Лесокултурни мероприятия 61,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана подготовка на почвата и подпомагане на естественото възобновяване Виж пълна информация
15720 ДГС Бяла 03.04.2019 Лесокултурни мероприятия 61,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана подготовка на почвата и подпомагане на естественото възобновяване Виж пълна информация
Процедура № 15720 на ДГС Бяла от 03.04.2019 е прекратена!
15714 ДГС Бяла 29.03.2019 Лесокултурни мероприятия 43,361.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирано отглеждане на горски / тополови/култури и дисковане на минерализовани ивици Виж пълна информация
15651 ДГС Бяла 06.03.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване, включващо– профилактика , ремонт (Основен и текущ), осигуряване резервни части на 17 (седемнадесет) броя Моторни Превозни Средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”ДП–гр.Габрово, стопанисвани от ТП„ДГС Бяла”–гр. Бяла за срок от 12 (дванадесет) календарни месеца Виж пълна информация