ДГС Бяла

ТП „Държавно горско стопанство Бяла носи името на едноименния град, в който се намира административното му седалище.

Горите и земите от горските територии на стопанството се намират в северозападната част на Русенска област. Стопанството е разположено в прехода между средната и източната част на Дунавската равнина, в долната част на водосборния басейн на р. Янтра и отчасти във водосборния басейн на р. Черни Лом. Горите и горските площи са пръснати мозаечно и представляват отделни по-големи или по-малки комплекси с различна форма и големина. Релефът е хълмисто-равнинен. Надморската височина варира от 0 до 400 м., като стопанството попада изцяло в долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-600 м. н.в.). От територията му 4% попадат в подпояса на заливните и крайречни гори, а 96.0% – в подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори.

Реките на територията на стопанството са Янтра, Дунав, Черни Лом и Баниски Лом. Общата площ на горските територии е 21 210,5 ха. Те попадат в териториалния обхват на общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово. 

Собственост на горските територии:
Вид собственост Площ в ха %
Държавна 16 034 75,6
Общинска  3 151 14,9
Частна  1 780  8,4
Друга     245  1,1

 

Преобладават горските територии държавна собственост – 16 034 ха, като те са поверени за управление на ДГС Бяла. То е разделено на два горскостопански участъка – „Бяла” и „Батин” и са обособени  17 охранителни участъка.

Горите са предимно смесени с преобладаване на цер, благун, габър и липа, по-рядко чисти. По склоновете се срещат смесени гори от липа, ясен, клен, габър, дъбове, както и акациеви и тополови гори. Залесената площ на горските територии държавна собственост е 14 951 ха, което е 93,2% от общата площ. По вид на горите тя се разпределя така: най-голяма е площта на нискостъблените – 5 740ха, или 38,3% от залесената площ. Следват издънковите за превръщане – 3 908 ха (26.0%), широколистни високостъблени – 4 049 ха, или 27,2% от залесената площ, а тази на изредените насаждения и култури (с пълнота до 0,3 включително) – 228ха, или 1,5% от залесената площ. Незалесената дървопроизводителна площ (сечища, голини и едно пожарище) е 554 ха, или 3,5% от общата площ. От недървопроизводителната площ (500 ха, или 3,0% от общата площ) с най-голям дял са поляните – 160,7 ха - 32%.

Средногодишно предвидени за залесяване са 578 дка., от които залесяване в зрели невъзобновени насаждения 442 дка. Създадените горски култури са предимно от акация, сребролистна липа смесени с червен дъб, ясе, шестил, клен и др. Голям дял от залесяванията заема създаването на тополови култури.

Общата ловностопанска площ e 117 599,4 ха, от които горски територии 21 076,6 ха. От общата площ 112 339,3 ха са пригодни за развъждане на дивеч. Обособени са 38 ловностопански района предоставени за стопанисване и ползване на ловните дружини, влизащи в състава на Ловно-рибарско сдружение “Сокол” – Бяла. В този район се срещат благороден елен, сърна и дива свиня. От дребния дивеч – заек, фазан, яребица. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка, бялка. 

На територията на стопанството се намира природната забележителност пещера Орлова чука и защитени зони по смисъла на ЗБР – Натура 2000 – защитена зона „Янтра”, защитена зона „Ломовете”, защитена зона „Батин”, защитена зона „Беленска гора” по директива 92/43 на ЕС за опазване на природните местообитания и местообитанията по видовете.

КОНТАКТИ

ДГС Бяла

Директор: инж. Борислав Димов

Телефон: 0817 / 727 80

Факс: 0817 / 723 57

e-mail: bqla@scdp.bg

Адрес: гр. Бяла, ПК 7100, обл. Русе, ул. „Васил Левски” 15

СТАТИСТИКА 2018

ДГС Бяла

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 1564 куб.м.

Средна 981 куб.м.

Дребна 245 куб.м.

За огрев 1771 куб.м.

ОЗМ 46 куб.м.

Всичко 4607 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 2

Прекратени 0

Общо 2