Пон - Пет 8:30 - 17:00

ДГС Бяла

ТП „Държавно горско стопанство Бяла носи името на едноименния град, в който се намира административното му седалище.

Горите и земите от горските територии на стопанството се намират в северозападната част на Русенска област. Стопанството е разположено в прехода между средната и източната част на Дунавската равнина, в долната част на водосборния басейн на р. Янтра и отчасти във водосборния басейн на р. Черни Лом. Горите и горските площи са пръснати мозаечно и представляват отделни по-големи или по-малки комплекси с различна форма и големина. Релефът е хълмисто-равнинен. Надморската височина варира от 0 до 400 м., като стопанството попада изцяло в долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-600 м. н.в.). От територията му 4% попадат в подпояса на заливните и крайречни гори, а 96.0% – в подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори.

Реките на територията на стопанството са Янтра, Дунав, Черни Лом и Баниски Лом. Общата площ на горските територии е 21 210,5 ха. Те попадат в териториалния обхват на общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово. 

Собственост на горските територии:
Вид собственост Площ в ха %
Държавна 16 034 75,6
Общинска  3 151 14,9
Частна  1 780  8,4
Друга     245  1,1

 

Преобладават горските територии държавна собственост – 16 034 ха, като те са поверени за управление на ДГС Бяла. То е разделено на два горскостопански участъка – „Бяла” и „Батин” и са обособени  17 охранителни участъка.

Горите са предимно смесени с преобладаване на цер, благун, габър и липа, по-рядко чисти. По склоновете се срещат смесени гори от липа, ясен, клен, габър, дъбове, както и акациеви и тополови гори. Залесената площ на горските територии държавна собственост е 14 951 ха, което е 93,2% от общата площ. По вид на горите тя се разпределя така: най-голяма е площта на нискостъблените – 5 740ха, или 38,3% от залесената площ. Следват издънковите за превръщане – 3 908 ха (26.0%), широколистни високостъблени – 4 049 ха, или 27,2% от залесената площ, а тази на изредените насаждения и култури (с пълнота до 0,3 включително) – 228ха, или 1,5% от залесената площ. Незалесената дървопроизводителна площ (сечища, голини и едно пожарище) е 554 ха, или 3,5% от общата площ. От недървопроизводителната площ (500 ха, или 3,0% от общата площ) с най-голям дял са поляните – 160,7 ха - 32%.

Средногодишно предвидени за залесяване са 578 дка., от които залесяване в зрели невъзобновени насаждения 442 дка. Създадените горски култури са предимно от акация, сребролистна липа смесени с червен дъб, ясе, шестил, клен и др. Голям дял от залесяванията заема създаването на тополови култури.

Общата ловностопанска площ e 117 599,4 ха, от които горски територии 21 076,6 ха. От общата площ 112 339,3 ха са пригодни за развъждане на дивеч. Обособени са 38 ловностопански района предоставени за стопанисване и ползване на ловните дружини, влизащи в състава на Ловно-рибарско сдружение “Сокол” – Бяла. В този район се срещат благороден елен, сърна и дива свиня. От дребния дивеч – заек, фазан, яребица. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка, бялка. 

На територията на стопанството се намира природната забележителност пещера Орлова чука и защитени зони по смисъла на ЗБР – Натура 2000 – защитена зона „Янтра”, защитена зона „Ломовете”, защитена зона „Батин”, защитена зона „Беленска гора” по директива 92/43 на ЕС за опазване на природните местообитания и местообитанията по видовете.

КОНТАКТИ

ДГС Бяла

Директор: инж. Борислав Димов

Телефон: 0817 72780

Факс:

e-mail: bqla@scdp.bg

Адрес: ул."Васил Левски" №15,гр.Бяла ,област Русе

Банкова инфромация: IBAN: BG 15 BPBI 7921 10 44724601 , BIC: BPBIBGSF, при банка Юробанк България АД

СТАТИСТИКА 2024

ДГС Бяла

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 0 куб.м.

Средна 0 куб.м.

Дребна 0 куб.м.

За огрев 0 куб.м.

ОЗМ 0 куб.м.

Всичко 0 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 0

Прекратени 0

Общо 0