Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16104 ДГС Бяла 25.02.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване ,включващо профилактика ,ремонт/основен и текущ/осигуряване на резервни части на 16 бр. МПС Виж пълна информация
16126 ДГС Бяла 25.02.2020 Процедури по ЗЛОД 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства за нуждите на ТП ДГС Бяла - Бяла" Виж пълна информация
16102 ДГС Бяла 29.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебни моторни превозни средства на СЦДП-ДП -Габрово,ТП ДГС Бяла Виж пълна информация
16103 ДГС Бяла 29.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя и спрей за маркиране за нуждите на ТП ДГС Бяла Виж пълна информация
16033 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2001 МТ ак,гбр,пкл Добив на дървесина 74,219.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16034 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2002 МТ ак,срлп,здб,яв,цр,пяс Добив на дървесина 74,897.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16035 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2003МТ ак,пбрс,пяс,мжд Добив на дървесина 54,767.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
16036 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2004, 2005, 2006 срлп, здб,мжд,кгбр,цр,бл, пяс, яв,ак Добив на дървесина 173,432.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16037 ДГС Бяла 20.12.2019 20.12.2019 2007 срлп,бл,ак,кгбр,цр,мжд Добив на дървесина 22,594.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
15991 ДГС Бяла 22.11.2019 193 Лесокултурни мероприятия 12,768.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата в ГТ държавна собственост на "СЦДП" ДП - ТП "ДГС Бяла" Виж пълна информация
15874 ДГС Бяла 14.08.2019 14.08.2019 1912, 1913 ак,айл, тп, мжд,чор, брс,глд Добив на дървесина 49,886.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
15875 ДГС Бяла 14.08.2019 14.08.2019 1914 ак Добив на дървесина 107,364.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
15850 ДГС Бяла 10.07.2019 Лесокултурни мероприятия 66,985.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана пълна подготовка на почвата Виж пълна информация
15724 ДГС Бяла 12.04.2019 Лесокултурни мероприятия 61,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана подготовка на почвата и подпомагане на естественото възобновяване Виж пълна информация
15720 ДГС Бяла 03.04.2019 Лесокултурни мероприятия 61,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана подготовка на почвата и подпомагане на естественото възобновяване Виж пълна информация
Процедура № 15720 на ДГС Бяла от 03.04.2019 е прекратена!
15714 ДГС Бяла 29.03.2019 Лесокултурни мероприятия 43,361.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирано отглеждане на горски / тополови/култури и дисковане на минерализовани ивици Виж пълна информация
15651 ДГС Бяла 06.03.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване, включващо– профилактика , ремонт (Основен и текущ), осигуряване резервни части на 17 (седемнадесет) броя Моторни Превозни Средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”ДП–гр.Габрово, стопанисвани от ТП„ДГС Бяла”–гр. Бяла за срок от 12 (дванадесет) календарни месеца Виж пълна информация
15670 ДГС Бяла 15.02.2019 22.02.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство „Бяла” - гр. Бяла, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово Виж пълна информация
15624 ДГС Бяла 30.01.2019 30.01.2019 1905МТ ак Добив на дървесина 27,871.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
15625 ДГС Бяла 30.01.2019 30.01.2019 1906 МТ, 1907МТ ссрлп, здб,мжд,пкл,чб,бл, кгбр Добив на дървесина 68,437.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация