Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Бяла

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

27.06.2023

Във връзка със Заповед №РД49-236/02.06.2023г. на Министъра на МЗм и в изпълнение на писмо с изх. № РД01060 от 27.06.23 г. на Директора на „СЦДП” ДП гр. Габрово, ТП „Държавно горско стопанство Бяла” гр. Бяла определя Росица Станчева Христова – Счетоводител в ТП „Държавно горско стопанство Бяла” гр. Бяла за отговорно лице във връзка за процедурата по закупуване на поземлени имоти в горски територии на територията на ТП „ДГС Бяла"
За информация - всеки работен ден от 8.30 до 16.30, на телефон:0888705356