Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Бяла

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВИ ОТ ТП "ДГС БЯЛА" ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 АЛ.1 ОТ НУРВИДГТ ЗА 2019г.

15.11.2018

Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, на търговци отговарящи на изискванията на чл. 115 ЗГ, е:

1. добив на дървесина - 9 200 пл.куб.м.

2. продажба на дървесина - 9 200 пл.куб.м